Investičná pomoc v NRO

V zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je najmenej rozvinutým okresom (NRO) okres zapísaný v zozname NRO.

Zoznam NRO vedie a zverejňuje na svojej webovej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733

Zoznam NRO platný k 1. 1. 2017: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov Nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov.

 

Na účely podpory regionálneho rozvoja NRO sa na investičné zámery realizované v NRO v oblasti priemyselnej výroby vzťahujú zvýhodnené všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

Zvýhodnené všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci môže využiť investor, ktorý realizuje investičný zámer v okrese, ktorý bol zapísaný v zozname NRO platnom k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu hospodárstva SR

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk