Základné informácie

Regionálna investičná pomoc je štátna pomoc určená na podporu hospodárskeho rozvoja znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory počiatočných investícií.

Na regionálnu investičnú pomoc nie je právny nárok.

 

Európska legislatíva:

 

Vnútroštátna právna úprava:

  • vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 67/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/67/20170501 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk