Vypracovať prierezové dokumenty mapujúce súčasný a budúci vývoj v oblastiach hospodárskej špecializácie podľa dokumentu Poznatkami k prosperite: Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3

Priorita PVV:         V rámci podpory zlepšenia podmienok pre MSP sa bude vláda orientovať najmä na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok poskytovaných služieb).

 

Súčasný stav:          Súčasná spolupráca verejných výskumno-vývojových organizácie s podnikmi na riešení ich problémov je stále nedostatočná, a to na jednej strane z dôvodu neochoty spolupracovať a nepochopenia potrieb podnikov, rozdielnosti „životných cyklov“ v podnikoch a vo verejných vedecko-výskumných organizáciách, ako aj z dôvodu nedostatku relevantných informácií potrebných pre rozhodovanie.

                                 Globálny dopyt produktov a služieb, ktoré sú z oblastí inteligentnej špecializácie Slovenska zaznamenal v posledných dekádach nárast a prognózy hovoria o ďalšom náraste v budúcnosti. Globálny trh je otvorený pre všetky subjekty, avšak reálna dostupnosť zahraničných trhov je pre slovenské podniky výrazne limitovaná najmä kvôli nákladovým bariéram dosiahnutia a etablovania sa na týchto trhoch. Niektoré podniky sa aj napriek tomu úspešne etablovali na zahraničných trhoch a svoje výrobky dodávajú predovšetkým na trh EÚ, ale napr. aj do Ruska či Ázie. Pre ďalší rozvoj globálnej prítomnosti je nevyhnutná dostupnosť relevantných informácií umožňujúcich správne strategické rozhodovanie sa o ďalšom smerovaní rozvoja v podmienkach mimoriadnej otvorenosti slovenskej ekonomiky, na ktorú majú vplyv všetky turbulencie globálnej ekonomiky.

 

Dôvod zmeny:         Nová aktivita

 

Opatrenie:               Vypracovať prierezové dokumenty mapujúce súčasný a budúci vývoj v oblastiach hospodárskej špecializácie podľa dokumentu Poznatkami k prosperite: Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3.

 

Termín plnenia:     priebežne

 

Zodpovedný:          Ministerstvo hospodárstva SR

 

Prínos:                     Vytvorenie informačných materiálov pre podporu a rozvoj jednotlivých odborov, ktoré sú oblasťami inteligentnej špecializácie SR.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk