Vypracovať nový zákon o investičnej pomoci

Súčasný stav:          Právnym základom pre poskytovanie investičnej pomoci v SR je zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. NR SR sa na predmetnom zákone uzniesla v roku 2007.

 

Dôvod zmeny:         Za 10 rokov platnosti zákona sa potreby SR, ako aj investorov zásadne zmenili, pričom doterajších 11 noviel nedokázalo uvedené zmeny plne reflektovať. Taktiež aplikačná prax poukázala na niekoľko nedostatkov súčasného zákona, čo bolo potvrdené aj na pracovných stretnutiach
so zástupcami investorov, priemyselných zväzov, poradenských spoločností a štátnej a verejnej správy. Z uvedeného vyplýva potreba novej legislatívy súvisiacej s investičnou pomocou v SR. Jej základom bude nový zákon o investičnej pomoci a súvisiace vykonávacie predpisy.

 

Opatrenie:               Vypracovať nový zákon o investičnej pomoci.

 

Termín plnenia:     31. 12. 2017

 

Zodpovedný:          Ministerstvo hospodárstva SR

 

Prínos:                     Znižovanie regionálnych rozdielov v SR, zvyšovanie konkurencieschopnosti a zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja SR, podpora prílevu priamych zahraničných investícií a zároveň podpora expanzie už etablovaných spoločností v SR vrátane podnikov kategórie MSP. Nový zákon bude zameraný na podporu projektov s vyššou pridanou hodnotou vrátane podpory technologických centier v SR. Taktiež dôjde k zníženiu administratívnej záťaže žiadateľov o investičnú pomoc a prijímateľov investičnej pomoci.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk