Prehodnotiť administratívne prekážky tvorby a posilňovania vlastných zdrojov v kapitálových obchodných spoločnostiach

Súčasný stav:          Obchodný súd vyžaduje pri zvyšovaní základného imania audit od s. r. o., ktorá povinnosť auditu nemá. Ak chce s. r. o. zvýšiť svoje základné imanie z nerozdeleného zisku spoločnosti, musí mať podľa ustanovení § 144 a § 208 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka účtovnú závierku overenú audítorom, hoci inak by povinnosť auditu nemala. Zároveň je nejasné ustanovenie o „neuplynutí“ viac ako 6  mesiacov. Nerozdelený zisk je súčasťou vlastného imania spoločnosti (bez overovania audítorom), a ako náhle by sa mal presunúť do inej položky vlastného imania - do základného imania, už je povinnosť závierku auditovať. Spoločnosti žiaden majetok ani nepribudne, ani neodbudne, iba sa presunú zdroje z nerozdeleného zisku do základného imania. Ide o účtovnú operáciu.

 

Dôvod zmeny:         Byrokratická a finančná záťaž pre podnikateľov, ktorí si chcú zvýšiť základné imanie, napr. z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti pre obchodných partnerov.

 

Opatrenie:              Prehodnotiť administratívne prekážky tvorby a posilňovania vlastných zdrojov v kapitálových obchodných spoločnostiach.

 

Termín plnenia:     31. 12. 2017

 

Zodpovední:           Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo financií SR

 

Prínos:                     Zníženie administratívnej záťaže, sprehľadnenie procesu posilňovania vlastných zdrojov v obchodných spoločnostiach.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk