Prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategórie prác

Priorita PVV:          Priorita PVV: Vláda bude pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní, napríklad prehodnotením pracovnej zdravotnej služby.

 

Súčasný stav:             Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 01. 08. 2014 sa opätovne zaviedla povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategóriu prác (napr. pre ľudí pracujúcich v administratíve).

 

Dôvod zmeny:           Podpora a ochrana zdravia zamestnancov, zamestnávatelia majú povinnosť chrániť zdravie všetkých zamestnancov, potreba vymedzenia povinností pracovných zdravotných služieb pre jednotlivé kategórie prác a jasnejšie zadefinovanie jednotlivých kategórii na základe prvotného hodnotenia rizík na pracovisku.

 

Opatrenie:                 Prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategórie prác.

 

Termín plnenia:        31. 12. 2017

 

Zodpovedný:             Ministerstvo zdravotníctva SR

 

Prínos:                     Dôjde k odbúraniu administratívnych nákladov jedného podnikateľa vo výške 152,60 eur.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk