Informovať podnikateľov o dostupných službách verejnej správy na Jednotnom kontaktnom mieste v nadväznosti na reformu verejnej správy ESO so zameraním na malé a stredné podniky

Súčasný stav:          MV SR informuje o službách pre živnostníkov prostredníctvom svojho webového sídla.[1] Informácie sú pravidelne aktualizované. MV SR pripravuje viaceré reformy verejnej správy v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorých výsledkom by mali byť aj zmeny služieb verejnej správy pre podnikateľov. Navrhované opatrenie súvisí s hodnotením Doing Business v indikátore Začatie podnikania.

 

Dôvod zmeny:         V praxi sa podnikatelia pri vybavovaní jednoduchých úkonov súvisiacich s podnikaním často obracajú na externé služby, ktoré sú pre nich nákladnejšie ako služby verejnej správy.

 

Opatrenie:              Informovať podnikateľov o dostupných službách verejnej správy na Jednotnom kontaktnom mieste v nadväznosti na reformu verejnej správy ESO so zameraním na malé a stredné podniky.

 

Termín plnenia:     31. 12. 2017

 

Zodpovední:           Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR

 

Prínos:                     Získanie komplexných informácií a zvýšenie využívania služieb JKM.Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk