Prebiehajúce konzultácie a predbežné informácie

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín zverejnenia PI:   október 2017

Kontakt:       simona.kocisova@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/240

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:     Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:   november 2017

Kontakt:       smaap@culture.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/241

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predkladateľ:        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotníckych výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín

Termín zverejnenia PI:    do 30.10.2017

Kontakt:        lubica.kontrova@health.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/235

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Termín zverejnenia PI:    do 24.10.2017

Kontakt:        ludmila.strelkova@enviro.gov.sk; katarina.karasova@enviro.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/236

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 20.10.2017

Kontakt:        petra.kotlarova@land.gov.sk; margareta.gulasova@land.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/234

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 27.10.2017

Kontakt:        ppl@uvzsr.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/231

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 29. septembra 2017 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva. Konzultácie budú prebiehať formou pracovných stretnutí s jednotlivými subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 29. október 2017.

Kontakt: Tel.: 02/57 485 171; e-mail: veronika.kaluzska@normoff.gov.sk

Odkaz: http://www.unms.sk/?TS&sprava=priprava-vyhlasky-uradu-pre-normalizaciu-metrologiu-a-skusobnictvo-slovenskej-republiky-ktorou-sa-ustanovuju-podrobnosti-o-zakladnych-poziadavkach-postupoch-posudzovania-zhody-a-sposobe-oznacovania-strelnej-zbrane-a-streliva

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 29. septembra 2017 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo. Konzultácie budú prebiehať formou pracovných stretnutí s jednotlivými subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 29. október 2017.

Kontakt: Tel.: 02/57 485 171; e-mail: veronika.kaluzska@normoff.gov.sk

Odkaz: http://www.unms.sk/?TS&sprava=priprava-vseobecne-zavazneho-pravneho-predpisu-ktorym-sa-ustanovuju-zakladne-poziadavky-a-postupy-posudzovania-zhody-na-strelne-zbrane-a-strelivo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v znení vyhlášky č. 181/2013 Z. z.

Termín zverejnenia PI:    do 20.10.2017

Kontakt:        roman.turok@mfsr.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/215

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk