Prebiehajúce konzultácie a predbežné informácie

Predkladateľ:        Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

Termín zverejnenia PI:    do 2.7.2018

Kontakt:        roman.zadansky@normoff.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/128

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Národná banka Slovenska

Materiál:     Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Termín zverejnenia PI:    do 22.6.2018

Kontakt:        oznamopk@nbs.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/127

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Národná banka Slovenska

Materiál:     Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva

Termín zverejnenia PI:    do 22.6.2018

Kontakt:        oznamopk@nbs.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/126

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:                   Ministerstvo kultúry SR

Materiál:             Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 29.06.2018

Kontakt:                      smaap@culture.gov.sk

Viac informácií:                https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/125

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:                   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Materiál:             Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín zverejnenia PI:    do 26.06.2018

Kontakt:                      martin.semanco@vicepremier.gov.sk

Viac informácií:                https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/124

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:                   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Materiál:             Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Termín zverejnenia PI:    do 6.7.2018

Kontakt:                      mikulas.hamulak@employment.gov.sk; miroslav.macuha@employment.gov.sk; maria.hubkova@employment.gov.sk

Viac informácií:                https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/123

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Materiál:     Návrh vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z .... 2018 o zaručenej konverzii

Termín zverejnenia PI:    do 19.6.2018

Kontakt:        egovernment@vicepremier.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/118

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 20.6.2018

Kontakt:        jarmila.bozikova@health.gov.sk; lenka.laskova@health.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/119

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk