Prebiehajúce konzultácie a predbežné informácie

Predkladateľ:        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Termín zverejnenia PI:    do 20.12.2017

Kontakt:        sekretariat.olap@minedu.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/308

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín zverejnenia PI:    do 22.12.2017

Kontakt:        katarina.krausova@minedu.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/305

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 27.12.2017

Kontakt:        jan.dankovcik@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/307

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 27.12.2017

Kontakt:        jan.dankovcik@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/306

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

Termín zverejnenia PI: do 15.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/295

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou
na trhu

Termín zverejnenia PI: do 15.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/297

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

Termín zverejnenia PI: do 15.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/298

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu

Termín zverejnenia PI: do 15.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/299

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Termín zverejnenia PI: do 15.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/300

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Termín zverejnenia PI: do 15.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/301

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

Termín zverejnenia PI: do 15.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/302

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí

Termín zverejnenia PI: do 15.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/303

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu

Termín zverejnenia PI: do 15.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/304

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.)

Termín zverejnenia PI:    do 14.12.2017

Kontakt:        dominika.kardosova@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/289

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín zverejnenia PI:    do 14.12.2017

Kontakt:        samuel.bursky@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/291

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 14.12.2017

Kontakt:        dominika.kardosova@justice.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/290

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Úrad vlády Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu zákona o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín zverejnenia PI:    do 14.12.2017

Kontakt:        N/A

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/294

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 13.12.2017

Kontakt:        taa@mindop.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/282

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek

Termín zverejnenia PI:    do 13.12.2017

Kontakt:        taa@mindop.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/283

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Termín zverejnenia PI:    do 13.12.2017

Kontakt:        taa@mindop.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/284

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 13.12.2017

Kontakt:        taa@mindop.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/285

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

Termín zverejnenia PI:    do 13.12.2017

Kontakt:        taa@mindop.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/286

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách

Termín zverejnenia PI: do 14.12.2017

Kontakt:   roman.zadansky@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/292

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení a o fľaši ako odmernej nádobe

Termín zverejnenia PI: do 14.12.2017

Kontakt:   roman.zadansky@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/293

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Návrh  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

Termín zverejnenia PI: do 14.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/287

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:  Úrad normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Materiál:  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív

Termín zverejnenia PI: do 14.12.2017

Kontakt:   anezka.pankievicova@normoff.gov.sk

Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/288

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Termín zverejnenia PI:    do 12.12.2017

Kontakt:        zuzana.valovicova@uvzsr.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/281

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostických referenčných úrovniach lekárskeho ožiarenia

Termín zverejnenia PI:    do 12.12.2017

Kontakt:        lubica.kontrova@health.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/280

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál:     Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu a pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
Termín zverejnenia PI:    do 12.12.2017
Kontakt:        vladimir.jurina@uvzsr.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/279

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk