Zoznam spotrebiteľských združení

 

Informatívny zoznam právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa
predstavuje informatívny zoznam spotrebiteľských združení podľa § 1 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Právnické osoby sú v predmetnom zozname vedené na základe vlastnej žiadosti. So zápisom do zoznamu nie sú spojené žiadne konštitutívne účinky.  Zoznam neprestavuje komplexný výpočet právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa v SR. Účelom zoznamu je informovanie širokej spotrebiteľskej verejnosti o spotrebiteľských združeniach a oblastiach ich pôsobnosti, ktoré prejavili záujem o bližšiu spoluprácu s odborom ochrany spotrebiteľa MH SR. Údaje pri jednotlivých subjektoch sú vedené v rozsahu poskytnutom samotným subjektom.

 

Subjekty svoju činnosť vykonávajú spravidla na princípe dobrovoľníctva, preto je potrebné si individuálne overiť možnosti na prevzatie konkrétneho prípadu či poskytnutie inej služby.

 

 

 

V prípade záujmu o zápis do zoznamu, výmaz zo zoznamu či zmenu údajov, môžu právnické osoby kontaktovať odbor ochrany spotrebiteľa MH SR prostredníctvom elektronickej adresy pavlovska@mhsr.sk.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk