Obchodné opatrenia - dovozné/vývozné obmedzenia

 

01.10.2015 ! ! ! ZMENA ČÍSLA BEŽNÉHO ÚČTU PRE SPRÁVNE POPLATKY ! ! !

! ! ! NOVÝ BEŽNÝ ÚČET pre LICENČNÉ KONANIE ! ! !

Podľa zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vás upozorňujeme na poplatkovú povinnosť, ktorá vzniká podaním žiadosti o udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, vydanie potvrdenia o vyhlásení o konečnom použití, o udelenie povolenia na prepravu výbušnín a o vydanie duplikátu alebo zmeny a predĺženie licencie.

Vznik poplatkovej povinnosti vyplýva z ustanovenia § 8 zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení.

Sadzba správneho poplatku je uvedená v Sadzobníku správnych poplatkov, časť VIII. Finančná správa a obchodná činnosť, položka 154 a je určená pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.

Ak správny poplatok splatný podaním žiadosti alebo na základe výzvy správneho orgánu nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná, požadovaný doklad nevydá a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie správneho poplatku sa nemožno odvolať.

Poplatky vyberané správnym orgánom možno zaplatiť jedným z týchto spôsobov:

ZAPOJENIE SA DO CENTRÁLNEJ EVIDENCIE POPLATKOV - novy bezny ucet -BIC a MAJITEL UCTU (PDF)

ČÍSLO ÚČTU pre LICENČNÉ KONANIE pre úhradu správnych poplatkov:

Názov účtu:

IBAN:

MH SR - Licencie

SK4565000022250020545796

Adresa majiteľa účtu (nepovinné):

BIC/SWIFT kód:

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

 

POBNSKBA

Spôsob úhrady správneho poplatku v hotovosti do pokladnice MH SR, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu uvedie správny orgán  vo vydávanom doklade.

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

korešpondenčná adresa

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

registračné miesto

 

Úradné hodiny:

pondelok – piatok
09.00 – 12.00     13.00 – 15.00

sekretariát

02/ 4854 2165

fax

02/ 4342 3915

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk