Dohoda WTO o poľnohospodárstve

Dohoda o poľnohospodárstve (ďalej len „Dohoda“), uzatvorená v roku 1994 krajinami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) v rámci tzv. Uruguajského kola, sa stala významným medzníkom vo vývoji pravidiel medzinárodného obchodu v oblasti poľnohospodárstva. Hlavným cieľom „Dohody“ bolo vytvoriť pre poľnohospodárske výrobky na svetových trhoch spravodlivo a trhovo orientovaný obchodný systém zbavený rôznych obmedzení a opatrení, spôsobujúcich prekážky a deformácie vo svetových obchodných tokoch.

Obsah „Dohody“:

  • zoznam výrobkov (čl. 2) spadajúcich pod režim „Dohody“
  • záväzky členov týkajúce sa troch oblastí (pilierov) - prístupu na trh, domácej podpory, vývoznej súťaži (čl. 6, 9, 14), vrátane časového rámca na implementáciu záväzkov, začlenenie koncesií a záväzkov (čl. 3)

· zoznam pravidiel, opatrení a obmedzení: zvláštne ochranné ustanovenia (čl.5), všeobecné pravidlá pre domáce podpory (čl.7), zamedzenie obchádzaniu záväzkov v oblasti vývozných subvencií (čl. 10), pravidlá pre zákazy a obmedzenia vývozu (čl. 12), obmedzenia týkajúce sa domácich podpôr a vývozných podpôr (čl. 13)

  • prílohy: príloha č.1- zoznam, príloha č. 2 - zoznam domácich podpôr oslobodených od záväzku znižovania, príloha č. 3 - metodika pre výpočet celkovej miery podpôr (AMS), príloha č. 4 - metodika pre výpočet ekvivalentnej miery podpory a príloha č. 5 - zvláštne zaobchádzanie pre “určené výrobky” a smernica na výpočet colných ekvivalentov pre zvláštne účely.

Členovia sa v „Dohode“

1. zaviazali prijať špecifické záväzky smerujúce k zlepšeniu obchodnej výmeny v troch oblastiach (pilieroch) - v prístupe na trh, v domácej podpore, vo vývoznej súťaži. Zaviazali sa počas 6 ročného implementačného obdobia (1995-2000) postupne znižovať

a) domácu podporu (čl. 6)

b) exportné subvencie (čl. 9)

c) tarifnú a netarifnú ochranu poľnohospodárstva (čl. 4).

2. dohodli uplatňovať zvláštne a rozdielne zaobchádzanie s rozvojovými krajinami (čl.15), ktoré má formu rôznych časových rámcov pre implementáciu záväzkov WTO (RK dlhšie obdobie - 10 rokov, od najmenej rozvinutých členských krajín sa nepožaduje prijať záväzky na zníženie).

3. vyspelé členské krajiny sa dohodli prijať opatrenia týkajúce sa negatívnych účinkov reformného programu na najmenej rozvinuté krajiny a na rozvojové krajiny úplne závislé od dovozu potravín.

4. súhlasili s nadobudnutím platnosti Dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (čl.14).

5. dohodli na spôsobe riešenia problémov vychádzajúcich z „Dohody“, a to podľa Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov (čl.19).

6. dohodli na zriadení poľnohospodárskeho výboru WTO (čl.17), ktorý má úlohu monitorovania a preskúmania plnenia záväzkov (čl. 18) a negociačnú úlohu v pokračujúcom reformnom procese. Čl. 20 „Dohody“ výslovne predpokladá obnovenie negociácií, s cieľom vyhodnotiť skúsenosti z jej plnenia a stanoviť pokračovanie reforiem.

 

Súhrnná schéma troch pilierov „Dohody WTO o poľnohospodárstve“

 

Prístup na trh

Market access

 

Vývozná súťaž

Export competition

 

Domáce podpory

Domestic support

 

1. Tarifikácia

(transformácia netarifných obchodných prekážok na clá) a následné

2. Postupné znižovanie ciel

počas IO* v priemere

o 36% a minimálne o 15% na výrobok.

3. V prípade špecifických výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje tarifikácia- zavedenie povinnosti minimálneho prístupu otvorením colných kvót v objeme, ktoré na konci IO* bolo 5% z domácej spotreby počas RO **.

4. Zachovanie tzv. bežného prístupu: tarifné dovozné kvóty uplatňované od roku od r.1995, musia byť zachované minimálne na úrovni rokov 1986-1988.

5. Zavedenie ochrannej doložky, ktorá sa uplatní v prípade prekročenia určitej hranice dovážaných objemov alebo pri poklese dovozných cien pod určitú hranicu.

Zníženie vývozných

subvencií počas IO *

1. o 36% hodnotove – zníženie rozpočtových nákladov na konkrétny výrobok alebo skupinu výrobkov

2. o 21% objemovo – zníženie množstva vývozu , na ktorý môžu byť poskytnuté vývozné subvencie v príslušnom roku. V prípade EÚ toto lineárne znižovanie sa vykonáva podľa

20 skupín výrobkov, v prípade spracovaných výrobkov sa vykonáva iba hodnotové znižovanie.

1. Zelený kôš

podpory úplne oslobodené od znižovania; veľmi málo resp. vôbec nedeformujú obchod:

a) podpory na programy verejných služieb –výskum, odborná príprava, zaručenie potravinovej bezpečnosti

b) priame platby výrobcom oddelené úplne od výroby –pomoc pri katastrofách, programy na ochranu životného prostredia.

2. Modrý kôš

podpory menej deformujúce obchod, ktoré sú oslobodené od povinnosti zníženia (priame pomoci na základe plochy a stanovených výnosov alebo priame pomoci na počet kusov dobytka).

3. Jantárový kôš

nazývaný tiež „globálne podporné opatrenia“, sú podpory narúšajúce obchod, povinnosť zníženia o 20 % počas IO*. Zahŕňa podpory podľa cien a pomoci spojené s výrobou.

4. De minimis

redukcia ani obmedzenie

neexistuje, pokiaľ domáce podpory neprekročia 5 % hodnoty celkovej produkcie (u RK - 10%).

Mierová doložka (Peace Clause)

Stanovuje, že proti členskej krajine WTO, ktorá používa svoje domáce podpory a vývozné subvencie v súlade so stanovenými pravidlami, nesmú byť použité protiopatrenia , ktoré inak GATT povoľuje. I keď jej platnosť skončila 31. 12. 2003, naďalej sa dodržuje.

 

* IO - 6 ročné implementačné obdobie 1995-2000,

** RO – referenčné obdobie - 1986 -1988

Bližšie informácie na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:21:21994A1223(04):SK:PDF

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk