Odkazy na legislatívu v oblasti OOÚ

OBaKR sa pri plnení úloh v oblasti ochrany osobných údajov (OOÚ) riadi právnymi predpismi, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ SR).

Ide o zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a jeho vykonávacie predpisy:

  • Vyhláška ÚOOÚ SR č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení vyhlášky č. 117/2014 Z. z.
  • Vyhláška ÚOOÚ SR č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Link na ÚOOÚ SR - právne predpisy: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr

 

Aktualizované naposledy dňa 11. 07. 2017.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: OOÚ - ochrana osobných údajov

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk