Textová verzia
Pondelok 06. júl 2015

Ministerstvo hospodárstva SR

Metodické pokyny MH SR vydané v roku 2006

Stav k 31. 12. 2006

Číslo

Dátum

Názov

Vydal útvar

1/2006

13.02.2006

Metodický pokyn, ktorým sa mení metodický pokyn č.3/2005 MH SR na poskytovanie dotácií podľa §7 písm. c) a d) výnosu č.1/2005 MH SR

Sekcia stratégie

2/2006

31.03.2006

Metodický pokyn, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č.2/2003 MH SR, ktorým sa stanovuje postup likvidátora štátneho podniku pri prevode majetku štátu iným spôsobom ako dražbou

Odbor výkonu vlastníckych práv

3/2006

31.03.2006

Metodický pokyn o postupe ministerstva pri výkone správy a o prevode majetku štátu na iné osoby, nadobudnutého podľa §47 c zákona č.92/1991 Zb.

Odbor výkonu vlastníckych práv

4/2006

16.03.2006

Metodický pokyn pre výpočet a uloženie MD5 kontrolného súčtu elektronických dokumentov

Odbor informatiky

5/2006

31.03.2006

Metodický pokyn, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č.2/2005 MH SR pre obeh účtovných dokladov na ministerstve

Odbor financovania ministerstva

6/2006


12.04.2006


Metodický pokyn na zabezpečenie činnosti Komisie na vyraďovanie prebytočného a neupotrebiteľného majetku štátu v správe MH SR
Odbor správy majetku
a služieb

7/2006

23.03.2006

Metodický pokyn na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s činnosťou odboru vnútorného auditu ministerstva

Odbor vnútorného auditu

8/2006

30.03.2006

Metodický pokyn na zabezpečenie jednotnej evidencie, rozpisu, vyhodnocovania plnenia a vykonávania kontroly plnenia úloh uložených ministrom

Kancelária ministra

9/2006 04.05.2006 Metodický pokyn, ktorým sa mení metodický pokyn č.3/2005na poskytovanie dotácií na osobitné účely podľa § 7 písm. c.) výnosu č.1/2005 Ministerstva hospodárstva SR z 1. marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov v znení metodického pokynu č.1/2005 Odbor strategických investícií
10/2006 12.05.2006 Metodický pokyn, ktorým sa mení metodický pokyn č.3/2005na poskytovanie dotácií na osobitné účely podľa § 7 písm. c.) výnosu č.1/2005 Ministerstva hospodárstva SR z 1. marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov v znení metodického pokynu č.1/2006 a metodického pokynu č.9/2006 Odbor strategických investícií

11/2006

10.10.2006

Metodický pokyn pre prípravu a schvaľovanie plánu zahraničných pracovných ciest

Zrušujú sa:

  1. rozhodnutie č.45/2003 ministra hospodárstva,
  2. príkaz č.8/2005 ministra hospodárstva,
  3. systém predkladania návrhov zahraničných pracovných ciest na schválenie, vydaný RKM listom č.493/2005-010 zo dňa 20.10.2005,
  4. čl.3 ods.1 rozhodnutia č.123/2005 ministra hospodárstva.

Vedúci služobného úradu

12/2006

27.11.2006

Metodický pokyn, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č.2/2005 pre obeh účtovných dokladov na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v znení metodického pokynu č.5/2006

Odbor financovania ministerstva


Začiatok stránky