Textová verzia
Sobota 27. máj 2017

Legislatíva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa:


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov  

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 2006/2004/ES o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa („nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa“) 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 261/2004/ES o cestujúcich v leteckej doprave

SMERNICA KOMISIE 2004/34/ES ktorá mení a dopĺňa, na účely prispôsobenia sa technickému pokroku, prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES o názvoch textílií

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/33/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 178/2002/ES ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2002/65/ES o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES

SMERNICA 2001/95/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

NARIADENIE RADY č. 44/2001/ES o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

SMERNICA 2000/31/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/94/ES o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov

SMERNICA 1999/44/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

SMERNICA 98/27/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov

SMERNICA 98/6/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi

SMERNICA 97/7/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku

SMERNICA 96/74/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o názvoch textílií

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 96/73/ES o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/47/ES týkajúca sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/11/ES o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členských štátov o označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi určenej na predaj spotrebiteľom

SMERNICA RADY 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

SMERNICA RADY 90/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb

SMERNICA RADY 87/357/EHS o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné než v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov

SMERNICA RADY 85/374/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky

SMERNICA RADY 85/577/EHS na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov

SMERNICA RADY 84/450/EHS o klamlivej a porovnávacej reklame 

Smernica Rady 73/44/EHS o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na kvantitatívnu analýzu ternárnych zmesí vlákien

SMERNICA RADY o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (69/493/EHS)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v systéme spolupráce orgánov trhového dozoru v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPCS)

 

legislatíva EÚ - ochrana spotrebiteľa (ZIP na stiahnutie)

 

 


Začiatok stránky