Textová verzia
Sobota 27. máj 2017

Pôsobnosť a kompetencie Ministerstva hospodárstva SR
podľa § 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

 1. priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
 2. energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,
 3. teplárenstvo a plynárenstvo,
 4. ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
 5. podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
 6. stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
 7. vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským materiálom a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie
 8. ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
 9. hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
 10. puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
 11. kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
 12. riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
 13. odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
 14. stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).

Okrem toho Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určuje kritériá pre výber zamestnancov obchodno-ekonomických oddelení na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí (MZV SR).

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.

Ministerstvo je služobným úradom podľa § 9 ods. 1, písm. a) zákona č. 400/2009  Z. z. o štátnej službe. Úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a s organizačným zabezpečením činnosti ministerstva ako služobného úradu plní vedúci služobného úradu, ktorý je zároveň služobne najvyšším vedúcim zamestnancom. Vymenúva a odvoláva ho vláda Slovenskej republiky.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.

 


Začiatok stránky