Textová verzia
Streda 28. jún 2017

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru predkladaných na medzirezortné pripomienkové konanie na verejné financie, sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, podnikateľské subjekty, na fungovanie trhov, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Je dôležité, aby mala vláda Slovenskej republiky pri rozhodovaní o predkladaných materiáloch k dispozícii dôkladnú analýzu ich vplyvov. Tento nástroj je pomôckou pre politické rozhodovanie, avšak nie je jeho náhradou. Posudzovanie vplyvov musí prebiehať paralelne s prípravou predkladaného materiálu a prispievať doň.

Proces prípravy a schvaľovania pri posudzovaní vybraných vplyvov má nasledovných hlavných účastníkov:

  • Predkladateľ, ktorým môže byť ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ktorý predkladá materiál na predbežné a medzirezortné pripomienkové konanie.
  • Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zástupcovia gestorských ministerstiev, zástupca Úradu vlády SR a zástupca združenia na podporu malého a stredného podnikania), ktorej činnosť spočíva v metodickej podpore spracovateľom doložky a analýzy vplyvov, vo vypracovaní písomného stanoviska k materiálom, ktoré budú tejto komisií zaslané na posúdenie.
  • Ostatné návrhom dotknuté subjekty, na ktoré môže mať návrh vplyv, resp. ktoré disponujú relevantnými informáciami týkajúcimi sa návrhu (predovšetkým podnikateľské subjekty, štátne
    a verejné organizácie, mimovládne organizácie a pod.) 

Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom metodiky za oblasť vplyvov na podnikateľské prostredie.
Úlohy gestora metodiky vykonáva odbor analýz a plánovania.

Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, schválená uznesením vlády SR č. 24/2015, nadobudla účinnosť v zmysle
uznesenia vlády SR č. 55/2015 1. októbra 2015. Týmto dátumom sa zároveň zriadila  Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá vykonáva dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov. Fungovanie komisie zabezpečuje Centrum pre hospodárske otázky. Materiály sa na komisiu zasielajú  na adresu dolozka@mhsr.sk.

Zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2016, boli schválené uznesením vlády SR č. 76 z 24. februára 2016

Vo vzťahu k návrhom aktov EÚ doložku vybraných vplyvov môže nahradiť riadne predbežné stanovisko vypracované v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 627/2013). Riadne predbežné stanovisko musí obsahovať v časti IV.   vyplnenú tabuľku predpokladaných vplyvov. V prípade, ak predkladateľ identifikuje pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy v niektorej z oblastí, vypracuje príslušnú analýzu vplyvov

 

Schéma posudzovania vplyvov v legislatívnom procese v SR

                                                                                        

Úplné znenie:

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Prílohy:

Doložka vybraných vplyvov

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 

Analýza sociálnych vplyvov

Analýza vplyvov na životné prostredie

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

 

Výkladové stanoviská k Jednotnej metodike

Stála pracovná Komisia a jej stanoviská

Prebiehajúce konzultácie a predbežné informácie

Zoznam legislatívnych úloh, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi (2017) 

 

Posudzovanie vplyvov na podnikateľské prostredie  

 

Konzultácie predkladateľa s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami o pripravovanom návrhu legislatívnej alebo nelegislatívnej zmeny, tvoria povinnú súčasť posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie. O potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi rozhoduje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na základe: Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo informácie o príprave materiálu od samotného predkladateľa. Ak legislatívny materiál, ktorý predkladateľ plánuje predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie, nie je zahrnutý do  Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, a zároveň je uvedený
v Zozname právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia, je potrebné, aby predkladateľ vypracoval informáciu o príprave tohto materiálu zaslal ho na adresu dolozka@mhsr.sk. Ak ide o nový právny predpis alebo nelegislatívny materiál, ktorý nebol zahrnutý v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, resp. Pláne práce vlády Slovenskej republiky, informáciu o jeho príprave je potrebné zaslať vždy. Tento zoznam bude priebežne aktualizovaný a slúži pre orientáciu predovšetkým predkladateľom. V prípade právneho predpisu, ktorý sa dotýka podnikateľského prostredia a nenachádza sa v tomto zozname, je potrebné vyplniť nasledujúci formulár, a zaslať ho na adresu dolozka@mhsr.sk, s označením v predmete "Návrh na zaradenie právneho predpisu dotýkajúceho sa podnikateľského prostredia do zoznamu".

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vytvorilo   Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia. Tento zoznam je otvorený všetkým podnikateľským subjektom a združeniam, bude priebežne aktualizovaný, a slúži ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy na identifikáciu subjektov, ktoré môže predkladateľ osloviť pri príprave legislatívneho alebo nelegislatívneho materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR. Záujemcovia o zaradenie do tohto zoznamu, z radov podnikateľov, vyplnia nasledujúci formulár a zašlú ho na adresu dolozka@mhsr.sk, s označením v predmete "Žiadosť o zaradenie do zoznamu na konzultácie". Zverejnením v zozname nevznikne povinnosť predkladateľa kontaktovať všetky subjekty uvedené v zozname a tiež nevznikne povinnosť subjektu reagovať na ponuku konzultácie od predkladateľa. Po zverejnení vyššie spomínanej informácie o konzultáciách sa však môžu do procesu konzultácií zapojiť aj ďalšie dotknuté podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že daný návrh ovplyvní ich podnikateľskú činnosť.

Na kalkuláciu nákladov regulácie je možné využiť kalkulačku nákladov (vo formáte MS Excel). S ohľadom na účel použitia, resp. rozsah predkladaných materiálov a z nich vyplývajúceho počtu povinností, možno využiť pre kalkuláciu nákladov:

  • Malú kalkulačku nákladov povinnosti – slúži na jednoduchú kalkuláciu nákladov ľubovoľnej jednej povinnosti (MS Excel, záložka č. 1 – Malá kalkulačka);
  • Veľkú kalkulačku nákladov predkladaného materiálu/regulácie – slúži na agregovanú kalkuláciu nákladov všetkých povinností, ktoré vyplývajú podnikateľom z predkladaného materiálu/regulácie (MS Excel, záložka č. 2 – Veľká kalkulačka)."


 


 

 

 


Začiatok stránky