Zoznam služieb v pôsobnosti zákona o službách na vnútornom trhu a podmienky získania oprávnenia na ich poskytovanie

Služby v pôsobnosti zákona sú: 

1. Živnosti

 

Ide o služby, ktoré sú uvedené ako živnosti v zákone č. 455/1991 Zb. z 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(naposledy zmenenom zákonmi č. 129/2010 Z. z. a č. 136/2010 Z. z.)

 

2. Iné služby

 

Ide o služby, ktoré spadajú do pôsobnosti osobitných predpisov (iných zákonov ako živnostenského zákona)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk