Úvod

Vitajte na podstránke SLUŽBY webovej stránky Ministerstva hospodárstva SR

 

Túto podstránku spravuje úsek vnútorného trhu MH SR.

V rámci podstránky SLUŽBY môžete nájsť nasledujúce informácie: 

- Úvod (táto stránka)

- Poskytovanie služieb v SR a v Európskej únii

- Zoznam služieb v pôsobnosti zákona o službách na vnútornom trhu a podmienky získania oprávnenia na ich poskytovanie v SR

- Dôležité kontakty pre poskytovateľov služieb v SR

- Dôležité kontakty pre príjemcov služieb v SR

- Jednotné kontaktné miesta: www.eu-go.sk

- Zoznam Jednotných kontaktných miest v SR

- Zoznam Jednotných kontaktných miest v SR (vrátane obcí)

- Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu (prevzatý z www.zbierka.sk)

- Smernica o službách na vnútornom trhu  

 

E-mailové kontakty pre otázky služieb:

služby (smernica/zákon)

services@mhsr.sk

Informačný systém vnútorného trhu (IMI)

IMI@mhsr.sk

 

 

Okrem tejto stránky MH SR možno ďalšie informácie o službách (resp. živnostiach a všeobecne o podnikaní, aj v súvislosti s EÚ) nájsť aj na iných portáloch a stránkach, z ktorých tu niektoré uvádzame.

Prehľad súvisiacich webových stránok o poskytovaní služieb:

Ministerstvo vnútra SR (www.minv.sk):

–   Živnostenské podnikanie (Verejná správa > Živnostenské podnikanie): zákonné lehoty konania, vzory tlačív, Jednotné kontaktné miesto (JKM) v SR, Informačný systém vnútorného trhu (IMI), Cezhraničné poskytovanie služieb v SR, Dokumenty na stiahnutie (Živnostenský zákon – v slovenčine a angličtine, Správne poplatky, Obsahové náplne remeselných živností, Zoznam odporúčaných voľných živností a ich bližšie vymedzenie, Prezentácia: Služby jednotných kontaktných miest v SR – v slovenčine a v angličtine).

Ústredný portál verejnej správy SR (www.slovensko.sk):

–   Živnostenské podnikanie (Podnikateľ > Agendy > Podnikanie > Živnosť a koncesia): Činnosti vylúčené zo živnostenského podnikania, Druhy živností, Elektronické ohlásenie živnosti, Odborná spôsobilosť pre prevádzkovanie regulovaných živností, Ohlásenie živnosti, Oprávnenie na podnikanie na základe osobitných predpisov získané prostredníctvom JKM

SOLVIT (http://www.vlada.gov.sk/solvit/)

Sieť centier na riešenie problémov, ktoré vznikli pri porušení pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy

 

Posledná aktualizácia: február 2016

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk