Kontakty

Kontakty

Ministerstvo hospodárstva SR v záujme plošne vyváženého poskytovania  informácií a poradenstva pre príjemcov pomoci a konečných prijímateľov iniciovalo zriadenie "Informačných centier prvého kontaktu (ICPK)" v pôsobnosti VÚC vo všetkých regiónoch Slovenska (okrem Bratislavského VÚC). Uvedené ICPK spolupracujú s jednotlivými Sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom, čím sa pre žiadateľa o poskytnutie NFP proces prípravy projektu zjednoduší, nakoľko tieto inštitúcie disponujú odborne spôsobilými administratívnymi kapacitami, ktoré sú schopné poskytnúť žiadateľom informácie a pomoc.

Funkciu poradensko-konzultačných regionálnych centier pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci pre Sektorový operačný program Priemysel a služby plnia nasledovné Informačné centrá prvého kontaktu (ICPK):
»  Informačné centrá prvého kontaktu  

So žiadosťou o poskytnutie informácií je tiež možné obrátiť sa priamo na Ministerstvo hospodárstva SR:
»  Ministerstvo hospodárstva SR  

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk