3.17 Vedenie 2 x 400 kV Rimavská Sobota (SK) - Sajoivánka (HU)

Predmetom projektu je výstavba 2 x 400 kV vedenia medzi elektrickými stanicami Rimavská Sobota (SK) a Sajoivánka (HU). Nakoľko bude vedenie na maďarskej strane vyzbrojené dočasne len jedným poťahom, bude jeden poťah dvojitého vedenia na slovenskej strane pred zaústením do poľa č. 3 v ESt Rimavská Sobota a na poslednom kotevnom stožiari prepojený s druhým poťahom (viac informácii v priloženej brožúre (DOCX)).

Cieľom projektu je zvýšenie prenosovej kapacity medzi prenosovými sústavami Slovenska a Maďarska ako aj zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy SR na veľmi exponovanom cezhraničnom prenosovom profile v rámci východného regiónu centrálnej Európy.

Opodstatnenosť a dôležitosť výstavby projektu bola preukázaná zaradením projektu v poradí už do druhého zoznamu (PDF) projektov spoločného záujmu EU (ďalej iba „projekt PCI“) a získaním štatútu PCI. Realizácia projektov PCI sa riadi ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru.

Na základe žiadosti SEPS, a.s., bol začiatkom roka 2016 priznaný projektu finančný príspevok z Nástroja na prepájanie Európy (skr. CEF z angl. originálu Connecting Europe Facility) vo výške 50 % z požadovanej sumy na inžinierske a projektové činnosti a to pre časť vedenia realizovaného na území SR.

Aktuality:

 

Užitočné odkazy:

Správa ENTSO-E TYNDP 2016

Zoznam projektov TYNDP 2016

Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy SR na obdobie rokov 2016 – 2025

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk