Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Proces prípravy a schvaľovania pri posudzovaní vybraných vplyvov má nasledovných hlavných účastníkov:

  • Predkladateľ, ktorým môže byť ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ktorý predkladá materiál na predbežné a medzirezortné pripomienkové konanie.
  • Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zástupcovia gestorských ministerstiev, zástupca Úradu vlády SR a zástupca združenia na podporu malého a stredného podnikania), ktorej činnosť spočíva v metodickej podpore spracovateľom doložky a analýzy vplyvov, vo vypracovaní písomného stanoviska k materiálom, ktoré budú tejto komisií zaslané na posúdenie.
  • Ostatné návrhom dotknuté subjekty, na ktoré môže mať návrh vplyv, resp. ktoré disponujú relevantnými informáciami týkajúcimi sa návrhu (predovšetkým podnikateľské subjekty, štátne
    a verejné organizácie, mimovládne organizácie a pod.) 

Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom metodiky za oblasť vplyvov na podnikateľské prostredie.
Úlohy gestora metodiky vykonáva odbor analýz a plánovania.

Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, schválená uznesením vlády SR č. 24/2015, nadobudla účinnosť v zmysle uznesenia vlády SR č. 55/2015 dňa 1. októbra 2015. Týmto dátumom sa zároveň zriadila  Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá vykonáva dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov. Fungovanie komisie zabezpečuje odbor analýz a plánovania. Materiály sa na komisiu zasielajú  na adresu dolozka@mhsr.sk.

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (2015)

Prílohy:

Doložka vybraných vplyvov (2015)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy (2015)

Vplyvy na podnikateľské prostredie (2015)

Sociálne vplyvy (2015)

Vplyvy na životné prostredie (2015) 

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti (2015)

Všeobecné usmernenie pre predkladateľa, ktorý predkladá materiál na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK):

Šablóna pre doložku vybraných vplyvov podľa novej metodiky sa na portáli právnych predpisov zatiaľ nenachádza. Zatiaľ je potrebné túto doložku nahrávať na portál ako samostatný dokument k vlastnému materiálu (doložku bude portál právnych predpisov evidovať ako jednu z príloh).

Prebiehajúce konzultácie
Aktualizovanú Jednotnú metodiku na posudzovanie vplyvov, ktorá bola účinná do 30.9.2015, je možné nájsť tu.

Posudzovanie vplyvov na podnikateľské prostredie  

Konzultácie predkladateľa s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami o pripravovanom návrhu legislatívnej alebo nelegislatívnej zmeny, tvoria povinnú súčasť posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie. O potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi rozhoduje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na základe: Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo informácie o príprave materiálu od samotného predkladateľa. Ak legislatívny materiál, ktorý predkladateľ plánuje predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie, nie je zahrnutý do  Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, a zároveň je uvedený
v Zozname právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia, je potrebné, aby predkladateľ vypracoval informáciu o príprave tohto materiálu zaslal ho na adresu dolozka@mhsr.sk. Ak ide o nový právny predpis alebo nelegislatívny materiál, ktorý nebol zahrnutý v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, resp. Pláne práce vlády Slovenskej republiky, informáciu o jeho príprave je potrebné zaslať vždy. Tento zoznam bude priebežne aktualizovaný a slúži pre orientáciu predovšetkým predkladateľom. V prípade právneho predpisu, ktorý sa dotýka podnikateľského prostredia a nenachádza sa v tomto zozname, je potrebné vyplniť nasledujúci formulár, a zaslať ho na adresu dolozka@mhsr.sk, s označením v predmete "Návrh na zaradenie právneho predpisu dotýkajúceho sa podnikateľského prostredia do zoznamu".

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vytvorilo Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia. Tento zoznam je otvorený všetkým podnikateľským subjektom a združeniam, bude priebežne aktualizovaný, a slúži ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy na identifikáciu subjektov, ktoré môže predkladateľ osloviť pri príprave legislatívneho alebo nelegislatívneho materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR. Záujemcovia o zaradenie do tohto zoznamu, z radov podnikateľov, vyplnia nasledujúci formulár a zašlú ho na adresu dolozka@mhsr.sk, s označením v predmete "Žiadosť o zaradenie do zoznamu na konzultácie". Zverejnením v zozname nevznikne povinnosť predkladateľa kontaktovať všetky subjekty uvedené v zozname a tiež nevznikne povinnosť subjektu reagovať na ponuku konzultácie od predkladateľa. Po zverejnení vyššie spomínanej informácie o konzultáciách sa však môžu do procesu konzultácií zapojiť aj ďalšie dotknuté podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že daný návrh ovplyvní ich podnikateľskú činnosť.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk