28. 02. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“)

 vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb (ďalej len „výzva“).

1. Základný cieľ poskytnutia dotácie:

Podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Oprávnené subjekty:

Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť len subjekt v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona o poskytovaní dotácií, a to: obec alebo vyšší územný celok (ďalej ako „žiadateľ“).

Adresa na predkladanie žiadostí v listinnej podobe: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia stratégie, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.

Uzavretú obálku s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ obsahujúcu žiadosť podľa tejto výzvy spolu s prílohami je potrebné označiť názvom výzvy.

Žiadosť v elektronickej podobe spolu s prílohami žiadateľ predkladá prostredníctvom webových portálov: portal.mhsr.sk alebo www.slovensko.sk

3. Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvu a najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie:

V rámci výzvy je na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z podprogramu „07K08 Podpora regionálneho rozvoja“ k dispozícii 5 000 000 eur. V rámci tejto alokovanej sumy je najnižšia výška dotácie 200 000 eur a najvyššia výška dotácie 15 % z celkovej hodnoty investície investora, maximálne však 1,5 mil. eur.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 1. marca 2018

Termín predkladania žiadostí:  do 16. apríla 2018. 

Prílohy k výzve:

  1. Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
  2. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií (Príloha č. 1 k zákonu).

  3. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018.

  4. Štatút komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk