06. 07. 2017

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie začalo proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“. 

Oznámenie vypracované podľa § 5 ods. 5  a prílohy č. 2  k zákonu č. 24/2006 Z. z. je uverejnené na: http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Písomné stanoviská k oznámeniu je možné predkladať do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia  na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov  na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk