17. 08. 2017

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ je zverejnený na webovom sídle. Prípadné pripomienky k rozsahu hodnotenia je možné doručiť do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne na adresu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor priemyselného rozvoja

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

e-mail: edita.novakova@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk