Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 1. 7. 2016

03.07.2015 12:52

Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 1. 7. 2016Opäť je tu možnosť pre slovenských výrobcov uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) návrhy na dočasné pozastavenie ciel (t. j. colné suspenzie) alebo otvorenie autonómnych colných kvót na dovoz vstupov do výroby z nečlenských krajín EÚ.

V súčasnosti je možné predkladať žiadosti na otvorenie colných kvót a suspenzií, ktoré po schválení všetkými členmi EÚ a Európskou komisiou (EK) budú platiť od 1. júla 2016. Návrhy na dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty na priemyselné výrobky očakávame na MH SR najneskôr v termíne do 31. augusta 2015 na e-mailovej adrese merenyi@mhsr.sk alebo Branislav.Jesenský@mhsr.sk . Žiadosti je potrebné vypracovať v slovenskom aj anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku a vo formáte "MS Word" v súlade s novým oznámením Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (Úradný vestník EÚ č. 2011/C 363/02 http://www.mhsr.sk/colne-kvoty-a-colne-suspenzie-v-eu-6670/128355s). Oznámenie Komisie zároveň stanovuje minimálnu hranicu úspory na dovoznom cle na 15 000 €/rok na dovoz tovarov určených pre výrobnú spotrebu (t. j. nie na priamy predaj hotových výrobkov). Ďalšie zmeny sa týkajú podmienok podávania žiadostí, ich zasielanie len elektronickou formou, ako aj zmeny formulárov, ktoré sú uvedené v prílohách oznámenia.

K žiadostiam je potrebné priložiť technickú dokumentáciu (napr. pri chemických výrobkoch ich zloženie, vzorec, CUS alebo CAS označenie a „Material Safety Data Sheet“, technický popis pri elektrotechnických výrobkoch) a fotografie výrobku (ak je to možné), ktorý je predmetom žiadosti.

Žiadosti na dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty musia byť kompletné a v požadovanom termíne. V opačnom prípade nebudú môcť byť zaradené do súhrnnej požiadavky SR na prvý polrok 2017 a ich prípadné uplatnenie bude možné až od 1. 1. 2017.

Kontakt:

Odbor zahraničnoobchodnej politiky MH SR

Ing. Rudolf Merenyi
tel.: 02/4854 2217
fax: 02/4854 3116
e-mail: merenyi@mhsr.sk

Mgr. Branislav Jesenský, M.A.
Tel.: 02/4854 2216
e-mail: Branislav.Jesensky@mhsr.sk


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky