Textová verzia
Sobota 27. máj 2017

Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 1. 1. 2017

22.01.2016 14:49

Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 1. 1. 2017Opäť je tu možnosť pre slovenských výrobcov uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) návrhy na dočasné pozastavenie ciel (t.j. colné suspenzie) alebo otvorenie autonómnych colných kvót na dovoz vstupov do výroby z nečlenských krajín EÚ.

V súčasnosti je možné predkladať žiadosti na otvorenie colných kvót a suspenzií, ktoré po schválení všetkými členmi EÚ a Európskou komisiou (EK) budú platiť od 1. januára 2017. Návrhy na dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty na priemyselné výrobky očakávame na MH SR najneskôr v termíne do 15. februára 2016 na e-mailovej adrese merenyi@mhsr.sk. Žiadosti je potrebné vypracovať v slovenskom aj anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku a vo formáte "MS Word" v súlade s oznámením Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (Úradný vestník EÚ č. 2011/C 363/02 http://www.mhsr.sk/colne-kvoty-a-colne-suspenzie-v-eu-6670/128355s). Oznámenie Komisie zároveň stanovuje minimálnu hranicu úspory na dovoznom cle na 15 000 €/rok na dovoz tovarov určených pre výrobnú spotrebu (t.j. nie na priamy predaj hotových výrobkov), podmienky podávania žiadostí, ich zasielanie elektronickou formou, ako aj formuláre, ktoré sú uvedené v prílohách oznámenia.

K žiadostiam je potrebné priložiť technickú dokumentáciu (napr. pri chemických výrobkoch ich zloženie, vzorec, CUS alebo CAS označenie a „Material Safety Data Sheet“, technický popis pri elektrotechnických výrobkoch) a fotografie výrobku (ak je to možné), ktorý je predmetom žiadosti. Pre zaradenie tovarov v súlade s kombinovanou nomenklatúrou harmonizovaného systému by sme privítali žiadosti doplnené o záväznú colnú informáciu.

Žiadosti na dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty musia byť kompletné a v požadovanom termíne. V opačnom prípade nebudú môcť byť zaradené do súhrnnej požiadavky SR na druhý polrok 2017 a ich prípadné uplatnenie bude možné až od 1. 7. 2017.

Kontakt:

Odbor zahraničnoobchodnej politiky MH SR

Ing. Rudolf Merenyi

tel.: 02/4854 2217

fax: 02/4854 3116

e-mail: merenyi@mhsr.sk

Mgr. Branislav Jesenský, M.A.

Tel.: 02/48542216

e-mail: Branislav.Jesensky@mhsr.sk
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky