Textová verzia
Pondelok 29. máj 2017

Výzva na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja

30.04.2015 14:05

Výzva na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského krajaMinister hospodárstva SR Pavol Pavlis na tlačovej konferencii dňa 19. marca 2015 ohlásil zámer vyhlásenia novej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Mestá a obce môžu svoje projekty predkladať MH SR od 1. mája 2015.

Vzhľadom na pozitívny ohlas zo strany miest a obcí a následne vedenú odbornú diskusiu Ministerstvo hospodárstva SR zaviedlo do pripravovanej výzvy, v snahe čo najefektívnejšieho zacielenia pripravovanej podpory v porovnaní s pôvodným zámerom, niektoré pozitívne zmeny.

Najvýznamnejšími zmenami sú:

  • zvýšenie limitu podpory pre jeden projekt – pôvodný návrh pracoval s maximálnou výškou príspevku do 200 tis. EUR, v záujme vytvorenia väčšieho priestoru pre zapojenie sa aj väčších sídelných jednotiek bola výška príspevku navýšená na sumu 750 tis. EUR;
  • rozšírenie oprávnených výdavkov – vzhľadom na krátkosť času zostávajúceho na realizáciu úspešných projektov pôvodný návrh počítal len s jednoduchou výmenou (demontáž a montáž) svietidiel a výložníkov bez možnosti výmeny káblových rozvodov. Keďže mnohé mestá a obce majú práve káblové rozvody v nevyhovujúcom technickom stave, ktorý by bez nápravy neumožňoval realizovať projekt, bola výmena káblových rozvodov i doplnenie rozvodov doplnená medzi oprávnené výdavky, uvedené však nezahŕňa výmeny a doplnenia rozvodov uložených v zemi;
  • doplnenie nových svetelných bodov – vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav rozloženia svetelných bodov (spôsobujúce nedostatočné osvetlenie podľa aktuálne platných noriem) v existujúcej svetelnej sústave je umožnené aj tzv. zahustenie svetelných bodov, teda vloženie nových svetelných bodov za podmienky, že na ich osadenie existuje vhodná nosná konštrukcia (stĺpy).

V tejto súvislosti upozorňujeme všetkých potenciálnych uchádzačov o podporu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, aby vzhľadom na nevyhnutnosť výkonu verejného obstarávania v spojitosti s blížiacim sa termínom, dokedy je projekt nevyhnutné zrealizovať (t. j. do 31. decembra 2015), veľmi citlivo zvažovali rozsah plánovaných aktivít.

Všetky informácie potrebné pre vypracovanie a predloženie žiadosti sú súčasťou výzvy, zverejnenej na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky