Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

29.02.2016 08:50

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokNa podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01
Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 02. 2016
Typ výzvy: otvorená
Indikatívna alokácia: 75 000 000 EUR
Fond: ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: PO 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita: 1.2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.

Špecifický cieľ: 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Oprávnenosť žiadateľa (právna forma): Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR, plánujú realizovať oprávnené aktivity projektu a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci výzvy. Oprávneným žiadateľom v zmysle uvedeného zákona je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri;
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy v oprávnenom území.


Cieľom výzvy je v zmysle princípov definovaných v Operačnom programe Výskum a inovácie napomôcť zvýšeniu technologickej úrovne v podnikoch a zlepšeniu konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít. Charakterom intervencie a navrhnutými oprávnenými projektmi výzva predstavuje všeobecné opatrenie na podporu inovačného systému, pričom zámerom je podporovať projekty prispievajúce k plneniu cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 SK).

Hlavnou zásadou oprávnenosti projektov je orientácia na mieru inovatívnosti navrhovaného riešenia, pričom projekty musia smerovať k inovácii výrobku a/alebo procesu a metódy a musia prinášať nové alebo významne vylepšené riešenia. Prioritou je podpora projektov realizovaných prostredníctvom transferu technológií a unikátnych technológií s cieľom a perspektívou ďalšej inovácie.


Úplné znenie výzvy je dostupné na webovom sídle OP VaI. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA). Kontaktné údaje sú uvedené vo výzve.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky