Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

SOI kontrolovala zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladistvým

07.10.2016 14:09

SOI kontrolovala zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladistvým Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie urobili v rámci proaktívnej informačnej kampane od 15. augusta do 2. septembra kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov. Cieľ akcie bol preveriť dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov mladistvým.

Kontrolnú akciu urobili v spolupráci so Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR, Slovenskou alianciou moderného obchodu a Slovenským združením pre značkové výrobky ako gestormi projektu spoločenskej zodpovednosti NA VEKU ZÁLEŽÍ, ktorého cieľ je zamedziť predaj tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie neobsahujúcich tabak osobám mladším ako 18 rokov. Kontrolovali prevádzkové jednotky obchodných reťazcov a malé prevádzkové jednotky (čerpacie stanice, novinové stánky, malé predajne potravín, prevádzky verejného stravovania, kaviarne a hostince).
Najviac porušení zákona zistili pri predaji tabakových výrobkov mladistvým osobám vo veku od 16 do 17 rokov.

Preukázaný predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov bude predmetom správnych konaní, ktoré povedú príslušné inšpektoráty SOI proti zodpovedným podnikateľským subjektom. Správne konania sa začnú aj v prípade ďalších zistených porušení (napr. nevydanie dokladu o kúpe).
 
Kontrole dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov venuje SOI zvýšenú pozornosť už od roku 2008. Podiel prípadov predaja tabakových výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov je v tomto roku 29 %. Obdobný výsledok kontrolóri zaznamenali aj v roku 2014. V porovnaní s rokom 2015 ide o 6 %-ný pokles zistených porušení.
Napriek tomu bude kontrola v tejto oblasti i naďalej prioritou SOI, pričom v budúcnosti sa zameria najmä na malé prevádzkové jednotky, kde sa maloleté a mladistvé osoby dostanú k tabakovým výrobkom viac-menej bez problémov.
 

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky