Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Slovenské regióny objavujú čaro programu Interreg Europe

14.12.2015 16:08

Slovenské regióny objavujú čaro programu Interreg EuropeInterreg Europe podporuje slovenské autority v zlepšovaní účinnosti politík a programov regionálneho rozvoja;
Interreg Europe umožňuje regionálnym verejným orgánom a iným aktérom regionálneho významu spolupracovať s krajinami Európskej únie, Nórska a Švajčiarska;
Interreg Europe zabezpečuje výmenu postupov a riešení na zlepšenie regionálnych stratégií pre svojich občanov;
Interreg Europe má k dispozícii v období rokov 2014 - 2020 celkovo 359 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
Interreg Europe sa opiera o štyri tematické priority - výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo a životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov;

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe usporiadalo propagačné aktivity pre regióny Slovenska prostredníctvom zamestnancov sekcie obchodu a priemyslu.

Uvedené podujatia sa uskutočnili na prelome mesiacov november a december 2015 v Banskej Bystrici a Prešove, pričom predstavitelia týchto miest poskytli významnú organizačnú pomoc pre naplnenie zámeru rozširovať myšlienky programu spolupráce.

Informačné semináre sa zamerali na potenciálnych projektových partnerov zo znevýhodnených regiónov Slovenska, ktorí by mohli v budúcnosti úspešne realizovať interregionálnu spoluprácu.

Zámerom tímu Národného orgánu bolo motivovať verejné a súkromné neziskové autority k zapojeniu sa do programu Interreg Europe v rámci pripravovanej II. verejnej výzvy na predkladanie projektov.

Program podujatí obsahoval samostatné prednášky venované prioritám programu, výsledkom
I. verejnej výzvy a projektovému cyklu vrátane prípravy projektovej žiadosti. Zároveň účastníci mali možnosť získať poznatky odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce MH SR dotýkajúce sa výkonu finančnej kontroly projektových partnerov .

V rámci prvej verejnej výzvy v programovom období 2014-2020 bolo predložených 261 projektov, zahrňujúcich 2 158 projektových partnerov, pričom 18 slovenskí partneri sú zapojení do 16 projektov. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie, na základe ktorého bude monitorovaciemu výboru programu v 1. štvrťroku predložený zoznam projektov odporučených na schválenie.

Druhá verejná výzva sa plánuje v rámci programu spustiť v období apríl – máj 2016.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky