Textová verzia
Sobota 29. apríl 2017

Podniky sa môžu uchádzať o podporu pri slovensko-izraelských výskumných a vývojových projektoch

05.08.2016 12:28

Podniky sa môžu uchádzať o podporu pri slovensko-izraelských výskumných a vývojových projektochMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 4. augusta Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktoré podporujú spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Výzva bola pripravená na základe „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja", ktorej vykonávateľom na území SR je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Poskytovateľom dotácie v rámci programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael je Ministerstvo hospodárstva SR. 
Cieľ podpory je zintenzívniť spoluprácu slovenských a izraelských podnikov pri riešení spoločných projektov v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Štátna pomoc pre slovenských partnerov spoločných projektov sa poskytuje formou dotácie. Na riešení projektu sa musí podieľať najmenej jeden podnikateľský subjekt z každej krajiny, pričom nesmú mať rovnakého vlastníka. Trvanie riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov.   
Žiadosti o dotáciu je možné podávať do 31. októbra 2016. Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu je 949 500 eur. Minimálna výška pomoci na jeden projekt je 50 000 eur, maximálna je ohraničená sumou 235 000 eur. Intenzita pomoci v kategórii priemyselného výskumu  je 50%. V kategórii experimentálneho vývoja bude financovaných 25 % z oprávnených nákladov. Výnimkou sú malé a stredné podniky, pri ktorých intenzita pomoci môže, pri splnení špecifických kritérií, dosiahnuť až 80 % intenzitu. „Vyhlásenie historicky prvej výzvy spoločného bilaterálneho dotačného programu v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, konkrétne so štátom  Izrael, otvára osobitné príležitosti pre medzinárodné uplatnenie výsledkov slovenského výskumu, vývoja a zavádzania inovácií,“ povedala generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.
Podporu dostanú iba projekty, ktoré prinášajú merateľné a hodnotiteľné výsledky, napríklad vývoj a stavba prototypov, pilotné projekty s cieľom realizácie nových výrobkov, procesov alebo služieb, vývoj častí komplexných systémov alebo autorizovaný softvér.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch etapách. Prvá časť do maximálne 60% percent oprávnených nákladov bude vyplatená po podpísaní zmluvy s úspešným žiadateľom a zvyšok po overení dosiahnutých výsledkov a dokumentácie potvrdzujúcej úhradu oprávnených nákladov.
Keďže primárnym cieľom výzvy je podpora slovensko-izraelskej spolupráce, pri výbere projektov sa bude okrem účelnosti a využiteľnosti výsledkov projektu prihliadať aj na medzinárodný aspekt spolupráce a možnosti uplatnenia výsledkov projektu najmä v týchto krajinách.
SIEA, Odbor komunikácie MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky