Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

O podporu na obnovu verejného osvetlenia v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 požiadalo zatiaľ 10 miest a obcí

23.06.2015 13:29

O podporu na obnovu verejného osvetlenia v rámci výzvy KaHR-22VS-1501  požiadalo zatiaľ 10 miest a obcíMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschop-nosť a hospodársky rast oznamuje, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí s kódom KaHR-22VS-1501 bolo k 22.6.2015 predložených 10 žiadostí s požiadavkou o nenávratné finančné príspevky v celkovej výške 2 822 980,65 €. Proces hodnotenia predložených žiadostí zatiaľ nebol ukončený. Celková alokácia výzvy je 5 000 000 €.

Bližšie informácie vo forme tabuliek a grafov sú verejnosti dostupné na linke:

http://www.mhsr.sk/ext_dok-kahr-22vs-1501_cerpanie_2262015/145755c?ext=orig


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky