Textová verzia
Streda 28. jún 2017

O návratnú finančnú pomoc z Inovačného fondu možno požiadať do 20. mája 2016

18.03.2016 16:24

O návratnú finančnú pomoc z Inovačného fondu možno požiadať do 20. mája 2016Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy, výskumu a vývoja a urýchliť inovačný rozvoj v SR, vypisuje v zmysle § 281 Obchodného zákonníka súťaž na predkladanie návrhov projektov na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou a na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia návratnej finančnej výpomoci sú uvedené v „Zásadách poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f.“, ktoré sú vystavené na adrese: http://www.mhsr.sk/-inovacny-fond-6195/127880s (sekcia webovej stránky MHSR Inovácie → Inovačný fond), alebo ich získate na základe písomnej resp. telefonickej žiadosti na adrese: Inovačný fond n. f., Mierová 19, 827 15 Bratislava, janatova@mhsr.sk, 02/48541537; 0907 607 255.

Návrhy vypracovaných projektov môžu záujemcovia zaslať poštou v termíne do 20. mája 2016 (piatok) na adresu: Inovačný fond n. f., Mierová 19, 827 15 Bratislava (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky), alebo doručiť do 20. mája 2016 do 14,00 h. do „Podateľne“ Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava v zalepenej obálke s označením „Súťaž Inovačný fond – Neotvárať“. Výsledky súťaže budú oznámené všetkým uchádzačom písomne.

Po schválení si Inovačný fond n. f. vyhradzuje právo spresniť termín začatia financovania schválených projektov.
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky