Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Národné kontaktné miesto pre smernice OECD začalo činnosť

26.09.2016 08:17

Národné kontaktné miesto pre smernice OECD začalo činnosťMinisterstvo hospodárstva SR ako gestor Smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti zorganizovalo historicky prvé stretnutie členov Národného kontaktného miesta. 20. septembra sa stretli zástupcovia relevantných ústredných orgánov štátnej správy, zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov i neziskového sektora s cieľom deklarovať snahu o etablovanie týchto kódexov aj v prostredí Slovenskej republiky.

Členovia kontaktného miesta vyzdvihli skutočnosť, že prostredníctvom medzinárodných investícií nadnárodné spoločnosti prinášajú Slovensku značný prospech prostredníctvom kapitálu, technologického know-how, zamestnanosti. Zároveň ale môžu existovať obavy verejnosti zo sociálneho, ekonomického a ekologického dosahu pôsobenia týchto subjektov. Na zabezpečenie zodpovedného správania sa zahraničných investorov, v súlade s domácimi a medzinárodnými zákonmi, môže poslúžiť aj širšia informovanosť o etickom kódexe spoločenskej zodpovednosti firiem medzi širšou odbornou a laickou verejnosťou.
Zúčastnení partneri vyzdvihli sfunkčnenie kontaktného miesta ako platformy na šírenie povedomia o princípoch spoločenskej zodpovednosti nadnárodných spoločností a vytvorenie mechanizmu na riešenie sporov nadnárodných spoločností prostredníctvom mediácie. Národný kontaktný bod sa tak môže etablovať ako fórum podporujúce zodpovedné správanie sa nadnárodných spoločností, keď podnikateľské ciele investorov nemusia byť v protiklade s hodnotami slovenskej spoločnosti.
 
Samotné smernice pokrývajú oblasti ako sú ľudské práva, životné prostredie, zamestnávanie, boj proti úplatkárstvu, správa a riadenie spoločností, transparentnosť a dane. Tvoria tak komplexný kódex zodpovedného podnikateľského správania, ktoré sa členské štáty zaviazali podporovať. Obsah smerníc sa na národnej úrovni realizuje prostredníctvom mechanizmu národných kontaktných miest (NKM), ktoré sú založené na podporu a vykonanie tohto usmernenia. Tieto kontaktné miesta pomáhajú podnikom a ich zainteresovaným stranám, aby prijali vhodné opatrenia na ďalšie vykonávanie uvedených smerníc. Zároveň poskytujú mediáciu a zmierovacie konanie pre riešenie praktických problémov, ktoré podnikanie prináša.  Cieľ NKM je zvyšovať povedomie o smerniciach OECD medzi podnikmi, odbormi a mimovládnymi organizáciami a súčasne prispievať k riešeniu problémov v konkrétnych prípadoch, ktoré vyplývajú z ich porušenia.
 
Spotrebitelia, zamestnanci, neziskové organizácie a verejnosť, očakávajú od hospodárskych subjektov zodpovedné správanie. K zosúladeniu spoločných princípov 35 členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a 11 nečlenských vlád prijalo v roku 1976 smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti ako komplexný rámec zodpovedného podnikania. OECD tak vytvorila pre nadnárodné spoločnosti  komplex odporúčaní, ako riešiť dosahy, ktoré môžu vyplynúť z ich podnikania a zároveň podporiť ich pozitívny príspevok pre hospodársky, sociálny a ekologický pokrok regiónu, v ktorom pôsobia. Smernice tvoria súčasť širšieho investičného nástroja OECD na zabezpečenie otvoreného a transparentného prostredia pre medzinárodné investície. Ustanovenia smerníc sú postavené na systéme dobrovoľnosti a nezavádzajú rozdiely v zaobchádzaní s nadnárodnými a domácimi podnikateľskými subjektmi.
 
Bližšie informácie nájdete na: http://www.mhsr.sk/narodne-kontaktne-miesto/147090s
 
Odbor komunikácie MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky