Textová verzia
Streda 28. jún 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

30.03.2015 15:24

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje obchodnú verejnú súťažMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako záložný veriteľ pri výkone záložného práva vyhlasuje 30.03.2015 obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na účely prevodu vlastníckeho práva k majetku záložného dlžníka DREVONA SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 35944994, so sídlom: Púchovská 6, 831 06 Bratislava. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je CNC obrábacie centrum, typ: HOMAG BAZ 211 VENTURE 20M, výrob. č. 0-201- 03-3342, r. v. 2010 a nárezové centrum s príslušenstvom HQLZMA PROFI LINE HPL 380/43/22, typ: PROFI LINE HPL 380/43/22, výrob, č.: 0-240-17-1917, r. v. 2010. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy možno podať do 30 dní odo dňa uverejnenia súťaže, t. j. do 29. 04.2015. 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (151 kB) (PDF)

Súťažné podklady (299 kB) (PDF)

Znalecký posudok (1279 kB) (PDF)

Čestné vyhlásenie uchádzača (25 kB) (PDF)

Čestné vyhlásenie uchádzača (25 kB) (DOC)

Návrh kúpnej zmluvy na CNC obrábacie centrum (245 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy na nárezové centrum (245 kB) (PDF)

Návrh kúpnej zmluvy na obidva stroje spolu (248 kB) (PDF)


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky