Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

15. marec: Svetový deň spotrebiteľských práv

16.03.2015 11:54

15. marec: Svetový deň spotrebiteľských právPri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net publikuje správu porovnávajúcu zákonné záruky a rozšírené záruky v krajinách EÚ, na Islande a v Nórsku. Cieľom správy je pomôcť spotrebiteľom porozumieť aké sú ich zákonné práva, aby sa mohli kvalifikovane rozhodnúť, či investovať do rozšírených záruk. Správa obsahuje informácie ohľadom zákonných a rozšírených záruk v Európe a kontrolné zoznamy možných výhod, ktoré poskytujú rozšírené záruky.Záručná doba v rámci celej EU je minimálne 24 mesiacov (2 roky) od zakúpenia výrobku spotrebiteľom. V prípade vyskytnutia sa vady na výrobku má spotrebiteľ v rámci záručnej doby právo požadovať od predávajúceho opravu výrobku, výmenu vadného výrobku za nový alebo v niektorých prípadoch má právo aj na vrátenie peňazí. Predávajúci je povinný poskytnúť zákonnú záruku bez ďalších poplatkov. Čoraz populárnejšie sú u nás aj záruky poskytované nad rámec zákona tzv. rozšírené záruky, za ktorých poskytnutie predajcovia zvyknú požadovať poplatok. Oplatí sa do nich investovať? Sú pridanou hodnotou pre spotrebiteľov v rámci členských štátov EÚ, Islandu a Nórska?

Pracovníci siete ECC-Net zozbierali údaje od 342 subjektov z 25 krajín. Prezreli 104 e-shopov, kontaktovali 127 predajcov a zmapovali aj postoje 543 spotrebiteľov. Výsledok prieskumu ukázal, že niektoré rozšírené záruky obsahujú množstvo výnimiek z uplatňovania ustanovení, a preto neposkytujú oveľa väčšiu mieru ochrany spotrebiteľov ako bežná zákonná záruka. Na druhej strane niektoré rozšírené záruky sa ukázali ako veľmi výhodné. Najvýhodnejšie sú, ak pokrývajú možnosť nehody alebo zlého použitia výrobku.

Oplatí sa investovať do rozšírených záruk?

„Chcem si kúpiť fotoaparát na anglickej web stránke a predajca mi ponúkol možnosť zaplatiť si 2 ročnú predĺženú záruku. Mal by som túto ponuku prijať?“ Pred zakúpením rozšírenej záruky odporúča sieť ECC-net spotrebiteľom zvážiť nasledovné:

  • Je dĺžka ponúknutej záruky dlhšia ako zákonná (2 roky)?
  • Je potrebné preukázať, že vzniknutá vada je výrobnou vadou výrobku?
  • Posudzuje sa, či ide o vadu výrobku aj keď sa prejavila v prvých šiestich mesiacoch od kúpy výrobku?
  • Poskytuje predajca náhradný výrobok počas posudzovania vady alebo opravy?
  • Je reklamačný proces jasný a zrozumiteľný?
  • Znáša predávajúci náklady súvisiace s vrátením výrobku do predajne alebo do autorizovaného servisu?
  • Sú vady spôsobené poškodením vodou, oxidáciou výrobku alebo neúmyselným rozbitím výrobku zahrnuté v cene záruky poskytnutej výrobcom?

Ak je vaša odpoveď aspoň na 3 otázky áno, rozšírená záruka je výhodná.

Práva spotrebiteľa v prípade vád tovaru :

Kúpil som si fotoaparát na dovolenke v Španielsku. Po roku prestal fungovať. Predajca mi oznámil, že ním poskytnutá záruka už vypršala. Ako mám ďalej postupovať ?“ V prípade vyskytnutia sa vady na výrobku do 2 rokov od nákupu, má spotrebiteľ v rámci krajín EÚ, na Islande a v Nórsku právo požadovať od predávajúceho výmenu, opravu, zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie ceny výrobku, ak náhrada výrobku nie je objektívne možná.

V niektorých krajinách je zákonná záruka dokonca dlhšia ( 3 roky vo Švédsku, 6 rokov v Írsku a vo Veľkej Británii* ) alebo sa berie do úvahy očakávaná životnosť niektorých výrobkov (napríklad vo Fínsku, v Holandsku, v Nórsku alebo na Islande, kde na výrobky, u ktorých je predpokladaná dlhšia ako 2 ročná životnosť, je zákonná záručná doba 5 rokov). Obzvlášť prínosná pre spotrebiteľov je skutočnosť, že počas prvých 6 mesiacov od kúpy nie je potrebné vadu výrobku preukazovať.

Takže 1 ročná záruka poskytnutá predajcom na fotoaparát nemá vplyv na práva spotrebiteľa a fotoaparát je ešte možné reklamovať.

Správu „ Európsky prehľad zákonných a rozšírených záruk “ v anglickom jazyku a skrátenú verziu „Európsky prehľad zákonných a rozšírených záruk “ v slovenskom jazyku je k dispozícii na  webovej stránky Európskeho spotrebiteľského centra na Slovensku http://www.esc-sr.sk/o-ecc-sieti/propagacne-materialy/?did=47. Toto centrum je súčasťou organizačnej štruktúry Ministerstva hospodárstva SR

Svetový deň práv spotrebiteľov

História dňa spotrebiteľských práv sa spája s menom Johna F. Kennedyho a deklaráciou na ochranu práv spotrebiteľov z 15. marca 1962. Táto deklarácia obsahovala štyri základné práva spotrebiteľov: právo na bezpečnosť, právo byť informovaný, právo vybrať si a právo byť vypočutý. Organizácia Consumers International pridala v roku 1983 ďalšie štyri práva: právo na uspokojenie základných potrieb, právo na nápravu, právo na spotrebiteľské vzdelávanie a právo na zdravé životné prostredie a vyhlásila tiež 15. marec za Svetový deň práv spotrebiteľov.

Témou tohtoročného Svetového dňa práv spotrebiteľov, ktorý pripadol na uplynulú nedeľu, je právo spotrebiteľov na zdravé potraviny. Svetová federácia spotrebiteľských združení Consumers International (CI) a jej členské spotrebiteľské organizácie vo svete budú pokračovať aj v tomto roku v tlaku na vlády ekonomicky vyspelých štátov, na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a ďalšie inštitúcie, aby legislatívnymi opatreniami zamedzili propagácii nezdravého jedla pre deti a zaradili boj proti obezite detí a mládeže medzi svoje priority.


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky