Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

EINECS

European INventory of Existing Commercial chemical Substances

V minulosti sa Európska komisia rozhodla, že rozdelí chemické látky, s ktorými sa v Európskom spoločenstve (ES) obchoduje, na tzv. „existujúce“ a „nové“ látky. Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že o mnohých látkach nebol dostatok informácií, ktoré boli potrebné na dosiahnutie ambiciózneho cieľa poznať ich vlastnosti, zhodnotiť ich a v prípade potreby prijať primerané regulačné opatrenia manažmentu rizík. Základom mala byť inventarizácia látok, ktoré boli na trhu ES, a pridelenie im štatútu „existujúcich“ látok. Znamenalo to, že výrobcovia a dovozcovia mali nahlásiť látky, s ktorými obchodujú, a poskytnúť národným kompetentným orgánom informácie, ktoré o týchto látkach majú k dispozícii. Všetky ostatné látky, ktoré neboli v rámci inventarizácie nahlásené, sa mali považovať za „nové“ látky, pre ktoré boli presne špecifikované informácie, ktoré ich výrobcovia alebo dovozcovia mali poskytnúť národným kompetentným orgánom. Výrobcovia a dovozcovia mali nové látky oznámiť a chýbajúce informácie o vlastnostiach generovať. To pochopiteľne znamenalo podstatne vyššie nároky na ekonomické zdroje, ktoré bolo potrebné pri generovaní údajov vynaložiť. Z inventarizácie vzišiel zoznam EINECS a zoznam oznámených nových chemických látok dostal názov ELINCS.

EINECS bol publikovaný v roku 1990 a obsahuje látky, ktoré sa nachádzali na trhu Európskeho spoločenstva od 1. januára 1971 do 18. septembra 1981. Zoznam bol vytvorený na základe povinnosti výrobcov a dovozcov oznámiť látky, ktoré uvádzali na trh Európskeho spoločenstva v uvedenom časovom období. Právnym základom vzniku zoznamu bol článok 13 Smernice rady č. 79/831/EHS a Rozhodnutie komisie č. 81/437/EHS. Látky uvedené v tomto zozname sa považovali podľa „starej“ európskej legislatívy za existujúce látky. Tento zoznam je uzavretý a konečný.

Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok je slovenským prekladom, ktorý vychádza z pôvodného znenia publikovaného v Úradnom vestníku (C 146 A, Vol. 33) dňa 15. 6. 1990 podľa jeho korigendy publikovanej v Úradnom vestníku dňa 1. 3. 2002 (C 54, str. 13). V Slovenskej republike bol jeho preklad vydaný vo výnose MH SR č. 8/2003. Preklad zoznamu EINECS má mimoriadny význam, pretože slovenský EINECS predstavuje najrozsiahlejší zoznam slovenských názvov chemických látok.

V zozname je možné vyhľadávať pomocou názvu, CAS čísla a ES čísla.


 

Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) je zoradený podľa ES čísla od 200-001-8 po 310-312-1 a obsahuje 100 196 položiek (látok). Pre veľký rozsah je uložený v 100 súboroch podľa stúpajúceho ES čísla.

Pri vyhľadávaní slovenského názvu existujúcej chemickej látky v zozname EINECS je dobré poznať ES číslo, aby ste identifikovali súbor, v ktorom sa príslušná látka nachádza. Ak poznáte iba CAS číslo, ES číslo látky nájdete napr. v zozname predregistrovaných alebo registrovaných látok na internetovej stránke ECHA alebo v databáze eChemPortal. Ak ES číslo poznáte, kliknite na súbor údajov, v rozsahu ktorého sa chemická látka s ES číslom nachádza. Súbor sa otvorí v novom okne. Pomocou klávesovej skratky Ctrl+F spustite dialógové okno pre vyhľadávanie. Do políčka vložíte požadované ES, resp. CAS číslo , a spustite vyhľadávanie.

 

                                                                           EINECS


200-001-8201-099-5

201-100-9202-199-1     230-801-2231-900-3     260-520-0261-620-7     290-235-7291-334-8

202-200-5203-299-8     231-901-9233-013-7     261-621-2262-720-3     291-335-3292-434-4

203-300-1204-399-4     233-014-2234-113-3     262-721-9263-819-4     292-436-5293-534-0

204-400-8205-499-0     234-114-9235-214-5     263-821-5264-920-6     293-535-6294-638-9

205-500-4206-599-7     235-215-0236-315-7     264-921-1266-020-9     294-639-4295-744-8

206-600-0207-699-3     236-316-2237-415-3     266-021-4267-120-5     295-745-3296-844-4

207-700-7208-798-4     237-416-9238-517-0     267-121-0268-220-1     296-846-5297-946-1

208-800-3209-898-0     238-518-6239-617-7     268-221-7269-321-3     297-947-7299-048-5

209-899-6210-999-7     239-618-2240-716-2     269-322-9270-421-4     299-049-0300-146-8

 

211-000-7212-100-3     240-717-8241-816-9     270-423-5271-521-0     300-147-3301-246-4

212-101-9213-199-6     241-817-4242-917-0     271-522-6272-621-7     301-248-5302-347-6

213-201-5214-299-2     242-918-6244-016-8     272-622-2273-721-3     302-348-1303-446-7

214-300-6215-399-9     244-017-3245-116-4     273-722-9274-823-0     303-447-2304-546-3

215-400-2216-499-5     245-118-5246-217-6     274-824-6275-923-7     304-547-9305-647-5

216-500-9217-599-1     246-218-1247-316-7     275-924-2277-024-5     305-648-0306-750-8

217-600-5218-699-8     247-317-2248-415-8     277-025-0278-123-6     306-751-3307-850-4

218-700-1219-799-4     248-416-3249-515-4     278-124-1279-224-8     307-852-5308-960-5

219-800-8220-899-5     249-517-5250-617-6     279-225-3280-323-3     308-961-0310-312-1

 

220-900-9221-999-1     250-618-1251-716-7     280-324-9281-426-6

222-000-1223-099-4     251-717-2252-815-8     281-427-1282-526-2

223-100-8224-199-0     252-816-3253-919-6     282-527-8283-630-0

224-200-4225-300-0     253-920-1255-018-3     283-631-6284-731-2

225-301-6226-400-7     255-019-9256-119-5     284-732-8285-830-3

226-401-2227-500-3     256-120-0257-219-1     285-831-9286-929-4

227-501-9228-599-6     257-220-7258-319-8     286-931-5288-030-2

228-601-5229-699-2     258-320-3259-419-4     288-031-8289-131-4

229-700-6230-800-7     259-421-5260-519-5     289-133-5290-234-1


Začiatok stránky