Textová verzia
Pondelok 27. február 2017

 

 
 

útvar

organizácia

1

Ing.

Dušan

Jurík

predseda komisie

sekcia priemyselného rozvoja a investícií

Ministerstvo hospodárstva SR

2

Mgr.

Radovan Urban

Kocák

PhD., MPH

podpredseda komisie

odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

Ministerstvo hospodárstva SR

3

Ing.

Gabriela

Izáková

člen

oddelenie monitorovania, odbor monitorovania a hodnotenia

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

4

RNDr.

Jarmila

Trenčanská

člen

odbor programov cezhraničnej spolupráce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

5

PhDr.

Karolína

Tichá

M.A., PhD.

člen

odbor rozvoja vidieka a LEADER

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

6

Mgr.

Andrea

Uhrínová

člen

odbor prípravy OP Výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

7

Bc., PhDr.

Marek

Hajduk

PhD.

člen

sekcia vedy a techniky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

8

Mgr.

Jana

Ondrejmišková

člen

odbor územného plánovania

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

9

Ing. arch.

Kamila

Gejdošová

člen

sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

10

Ing.

Jana

Rolínová

člen

oddelenie programovania a monitorovania, odbor riadenia programov

Ministerstvo životného prostredia SR

11

Ing.

Ladislav

Hegyi

člen

odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

12

Mgr.

Petra

Masácová

člen

odbor INTERACT

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

13

Mgr.

Barbora

Lukáčová

člen

odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

14

Arpád

Bak

člen

oddelenie zahraničných vzťahov

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

15

Ing.

Roman

Tašký

člen

odbor stratégie a programovania

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

16

Ing.

Martina

Lamačková

člen

oddelenie stratégií regionálneho rozvoja a implementácie projektov

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

17

Ing.

Michal

Patúš

člen

odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

18

Ing.

Ladislav

Valach

člen

oddelenie regionálneho rozvoja

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

19

Ing.

František

Barnáš

člen

odbor regionálneho rozvoja

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

20

JUDr.

Daniela

Szélesová

člen

odbor implementácie SO/RO pre ROP

Úrad Košického samosprávneho kraja

21

Mgr.

Petra

Šupáková

člen

sekcia regionálneho rozvoja a fondov EÚ, Kancelárie ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

22

JUDr.

Milan

Galanda

člen

Generálny sekretariát UMS Bratislava

Únia miest Slovenska

23

Ing.

Bibiana

Laluhová

člen

odbor medzinárodných aktivít

Slovak Business Agency

24

Ing.

Juraj

Paľa

člen

Útvar európskej únie SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora

25

Mgr.

Ľubica

Lachká

člen

Nitrianska komunitná nadácia

Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

26

Mgr.

Martin

Giertl

člen

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR

 


Začiatok stránky